Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad

W niniejszym raporcie opisujemy wyniki pacjentów, u których utrzymujące się tachyarytmie komorowe nie były indukowane podczas badań elektrofizjologicznych, i porównujemy wskaźniki śmiertelności z powodu arytmii i śmierci z dowolnej przyczyny wśród tych pacjentów z częstością u pacjentów z indukowalną komorową tachyarytmią. którzy zostali losowo przydzieleni do terapii antyarytmicznej. Metody
Pacjenci
Całkowity protokół badania został opisany wcześniej.17,18 Pacjenci w 85 badanych miejscach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zostali zidentyfikowani jako chorzy na chorobę wieńcową, frakcja wyrzutowa lewej komory wynosząca 40 procent lub mniej oraz bezobjawowy, nietrzymany częstoskurcz komorowy (trwały przez trzy lub więcej uderzeń lub maksymalnie 30 sekund). Pacjenci, którzy spełniali te kryteria, byli zapisywani cztery lub więcej dni po ostatnim zawale mięśnia sercowego lub w procedurze rewaskularyzacji i co najmniej 72 godziny po ostatnim udokumentowanym wystąpieniu niestabilności hemodynamicznej lub niedokrwienia mięśnia sercowego. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed rejestracją. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

Naszym głównym celem było oszacowanie, w retrospektywnej analizie prospektywnie zebranych danych, czasu po wystąpieniu zdarzenia zakrzepowo-zatorowego, podczas którego zwiększa się częstość występowania raka. Metody
Projekt badania
Od kwietnia 1988 r. Do kwietnia 1991 r. 902 kolejnych pacjentów w wieku co najmniej 15 lat z obiektywnie zweryfikowanym pierwszym epizodem zakrzepicy żył głębokich w nodze lub pierwszym epizodzie objawowej zatorowości płucnej zostali losowo przydzieleni do stosowania profilaktyki z udziałem antagonistów witaminy K sześć tygodni lub sześć miesięcy.9 Badanie przeprowadzono w 16 szpitalach w środkowej Szwecji. Pacjenci, u których rak został zdiagnozowany w dowolnym czasie przed randomizacją, zgodnie z informacją z historii pacjenta oraz z dokumentacji medycznej dostępnej badaczowi, zostali wykluczeni z badania. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje cd

Zespół hemolityczno-mocznicowy zdefiniowano jako niedokrwistość hemolityczną (hematokryt poniżej 30%, z dowodami na niszczenie erytrocytów na rozmazie krwi obwodowej), małopłytkowość (liczba płytek krwi poniżej 150 000 na milimetr sześcienny) i niewydolność nerek ( stężenie kreatyniny w surowicy przekraczające górną granicę normy dla wieku). Na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych w Waszyngtonie u dzieci zakażonych E. coli O157: H7,1,2 okres ryzyka wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego uznano za 14 dni od wystąpienia biegunki u dzieci z dodatnim E. coli O157: H7, a to oznaczało okres obserwacji klinicznej. Częstość występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego wyrażono w kategoriach ryzyka rozwoju zespołu u danego dziecka w ciągu tych 14 dni. Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje cd”

Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad 5

Żaden z pacjentów nie został wykluczony z powodu naruszenia protokołu. Nie dokonano modyfikacji dawki. Charakterystykę pacjentów zestawiono w Tabeli 2. Średni czas obserwacji wynosił 6,6 cykli (skumulowana dawka, 494 mg na metr kwadratowy) dla 39 pacjentów w pełni kwalifikujących się do oceny i 5,6 cykli (skumulowana dawka, 416 mg na metr kwadratowy) dla wszystkich 55 pacjentów w czasie analiza. Średnia liczba cykli dla wszystkich kobiet, które ukończyły badanie wynosiła odpowiednio 5,5, 6,2 i 6,7 dla grup placebo, małych dawek i dużych dawek (P <0,08). Read more „Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad 5”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad 6

Niektóre z delecji dotyczą tylko genów interferonu-., co sugeruje, że gen interferonu-.1 nie jest odpowiednim genem. W Patencie 4 obserwowaliśmy delecję wszystkich, oprócz dwóch genów interferonu-., które były hemizygotyczne, co wskazuje, że jedna z pęknięć chromosomu wystąpiła w obrębie tego genu. Komórki białaczkowe z hemizygotycznymi delecjami zachowują haploidalny zestaw genów interferonu; w takich przypadkach nie jest prawdopodobne, aby całkowita delecja jednego lub kilku genów interferonu była krytycznym wydarzeniem w białaczce. Jednak pozostałe allele (lub allele) odpowiedniego genu interferonu (lub genów) mogą być unieczynnione przez mutacje punktowe lub małe rearanżacje strukturalne lub przez mechanizm epigenetyczny, taki jak metylacja DNA. Efekt dawkowania genów to kolejne możliwe wyjaśnienie. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad 6”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej czesc 4

Nie porównaliśmy tych pacjentów z pacjentami bez delecji genu interferonu, ponieważ pacjenci z tej retrospektywnej serii nie byli kolejni i zostali wybrani zgodnie z dostępnością zamrożonych komórek do badań. 18 pacjentów w wieku od miesiąca do 63 lat (mediana, 10 lat); 13 pacjentów (72 procent) miało mniej niż 18 lat. Było 12 mężczyzn (67 procent) i 6 kobiet (33 procent). W związku z tym ich rozkład wieku i płci nie różnił się od rozkładu w całej badanej populacji. Nie zaobserwowano niezwykłego wzorca zaangażowania narządów w rozpoznaniu. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej czesc 4”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 6

Liczby w każdej kolumnie Wskaż liczbę z niepełnosprawnością odczytu i całkowitą liczbą w kategorii. Spośród 10 dzieci z klinicznym plasizmem (które przeszły chelatację lub stwierdzono, że miały podwyższone poziomy ołowiu we krwi), 3 z 7 (43 procent) odpadło przed ukończeniem szkoły średniej (3 inne nadal uczęszczają do szkoły), a 5 z nich 10 (50 procent) ma trudności z czytaniem. Kiedy dzieci z plumbizmem zostały pogrupowane z innymi podmiotami według kwartylów pod względem poziomu ołowiu, stosunek dawka-odpowiedź był widoczny dla obu wyników (ryc. i 2).
Wczesna ekspozycja na ołów nie była istotnie związana z wydajnością w testach z cyframi symboli lub seryjnymi cyframi, testem ciągłej wydajności, pamięcią wzorców lub porównaniem wzorców, przełączaniem uwagi, testem znajomości California Verbal, testem Rey-Osterreith, Bostonem Test nazw lub oceny nastrojów. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 6”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad

Spośród nich 132 zgodziło się na udział, a pozostałe 45 odmówiło. Podmioty otrzymywały po 35 dolarów każda i otrzymywały koszty podróży. Dziesięć przedmiotów przebadanych w 1988 roku zostało wyłączonych z analizy zgłoszonej w 1979 roku, ponieważ ich rodzice stwierdzili w czasie testów, że dzieci miały podwyższony poziom ołowiu lub zostały poddane chelatacji w celu zatrucia ołowiem. Ta grupa omówiona jest osobno w niniejszym raporcie. Średni wiek 132 badanych po ponownym zbadaniu w 1988 roku wynosił 18,4 lat; średni czas między dwoma badaniami wyniósł 11,1 lat. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny

W ciągu ostatnich trzech lat Agencja Ochrony Środowiska i Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestrów Chorób zawarły w polisach politycznych, które prowadzą w małych dawkach, poważne zagrożenie dla ośrodkowego układu nerwowego niemowląt i dzieci.1, 2 Te oświadczenia polityczne zostały oparte na rosnącej zbieżności wyników zarówno epidemiologicznych, jak i eksperymentalnych badań toksyczności ołowiu w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii.3 4 5 6 7 8 Czy wpływ na centralny układ nerwowy narażenia na niskie dawki ołowiu zaobserwowano u niemowląt i dzieci nadal mają ograniczone uwagi. Dotychczas opublikowano tylko trzy dalsze badania, a najdłuższa obserwacja to pięć lat.9 10 11 Nie zgłoszono jeszcze żadnych danych dotyczących tego, czy wczesne zaburzenia mają wpływ na funkcjonalne zdolności w późniejszym życiu. W 1979 roku donoszono, że dzieci pierwszej i drugiej klasy bez objawów plateralizmu, ale z podwyższonym poziomem ołowiu, miały deficyty w wynikach wywiadu psychicznego, przetwarzaniu mowy i języka, uwagi i wydajności w klasie.3 Kiedy były badane w piątym ocena, dzieci z wysokim poziomem ołowiu miały niższe wyniki IQ, potrzebowały więcej specjalnych usług akademickich i miały znacznie wyższy wskaźnik porażki w szkole niż inne dzieci.9 Dokonaliśmy oceny sprawności neuropsychologicznej i akademickiej w młodym wieku dorosłym 132 lat. oryginalną próbkę 270 podmiotów, a my relacjonujemy stosunek ich ostatnich wyników do ich ekspozycji na ołów, jak zmierzono 11 lat wcześniej. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny”

Choroby układu wątrobowo-żółciowego

Sherlock , jak znana jest klasyczna książka o chorobach wątroby i dróg żółciowych, jest standardem w tej dziedzinie od czasu pierwszej edycji w 1955 r. I nie bez powodu. Jeszcze przed wydaniem pierwszego wydania Sheila Sherlock była wiodącym autorytetem w dziedzinie wątroby, szanowanym nauczycielem i klinicystą, którego badania przyczyniły się znacznie do zrozumienia pacjentów z chorobami wątroby. Jej krytyczna ocena tej wiedzy została tak doceniona, że zasiada w kilku ważnych redakcjach. Na krajowych i międzynarodowych konferencjach zawsze jest aktywnym i stymulującym uczestnikiem. Read more „Choroby układu wątrobowo-żółciowego”