Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad

W niniejszym raporcie opisujemy wyniki pacjentów, u których utrzymujące się tachyarytmie komorowe nie były indukowane podczas badań elektrofizjologicznych, i porównujemy wskaźniki śmiertelności z powodu arytmii i śmierci z dowolnej przyczyny wśród tych pacjentów z częstością u pacjentów z indukowalną komorową tachyarytmią. którzy zostali losowo przydzieleni do terapii antyarytmicznej. Metody
Pacjenci
Całkowity protokół badania został opisany wcześniej.17,18 Pacjenci w 85 badanych miejscach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zostali zidentyfikowani jako chorzy na chorobę wieńcową, frakcja wyrzutowa lewej komory wynosząca 40 procent lub mniej oraz bezobjawowy, nietrzymany częstoskurcz komorowy (trwały przez trzy lub więcej uderzeń lub maksymalnie 30 sekund). Pacjenci, którzy spełniali te kryteria, byli zapisywani cztery lub więcej dni po ostatnim zawale mięśnia sercowego lub w procedurze rewaskularyzacji i co najmniej 72 godziny po ostatnim udokumentowanym wystąpieniu niestabilności hemodynamicznej lub niedokrwienia mięśnia sercowego. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed rejestracją. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

Naszym głównym celem było oszacowanie, w retrospektywnej analizie prospektywnie zebranych danych, czasu po wystąpieniu zdarzenia zakrzepowo-zatorowego, podczas którego zwiększa się częstość występowania raka. Metody
Projekt badania
Od kwietnia 1988 r. Do kwietnia 1991 r. 902 kolejnych pacjentów w wieku co najmniej 15 lat z obiektywnie zweryfikowanym pierwszym epizodem zakrzepicy żył głębokich w nodze lub pierwszym epizodzie objawowej zatorowości płucnej zostali losowo przydzieleni do stosowania profilaktyki z udziałem antagonistów witaminy K sześć tygodni lub sześć miesięcy.9 Badanie przeprowadzono w 16 szpitalach w środkowej Szwecji. Pacjenci, u których rak został zdiagnozowany w dowolnym czasie przed randomizacją, zgodnie z informacją z historii pacjenta oraz z dokumentacji medycznej dostępnej badaczowi, zostali wykluczeni z badania. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje cd

Zespół hemolityczno-mocznicowy zdefiniowano jako niedokrwistość hemolityczną (hematokryt poniżej 30%, z dowodami na niszczenie erytrocytów na rozmazie krwi obwodowej), małopłytkowość (liczba płytek krwi poniżej 150 000 na milimetr sześcienny) i niewydolność nerek ( stężenie kreatyniny w surowicy przekraczające górną granicę normy dla wieku). Na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych w Waszyngtonie u dzieci zakażonych E. coli O157: H7,1,2 okres ryzyka wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego uznano za 14 dni od wystąpienia biegunki u dzieci z dodatnim E. coli O157: H7, a to oznaczało okres obserwacji klinicznej. Częstość występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego wyrażono w kategoriach ryzyka rozwoju zespołu u danego dziecka w ciągu tych 14 dni. Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje cd”

Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad 5

Żaden z pacjentów nie został wykluczony z powodu naruszenia protokołu. Nie dokonano modyfikacji dawki. Charakterystykę pacjentów zestawiono w Tabeli 2. Średni czas obserwacji wynosił 6,6 cykli (skumulowana dawka, 494 mg na metr kwadratowy) dla 39 pacjentów w pełni kwalifikujących się do oceny i 5,6 cykli (skumulowana dawka, 416 mg na metr kwadratowy) dla wszystkich 55 pacjentów w czasie analiza. Średnia liczba cykli dla wszystkich kobiet, które ukończyły badanie wynosiła odpowiednio 5,5, 6,2 i 6,7 dla grup placebo, małych dawek i dużych dawek (P <0,08). Read more „Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad 5”

Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika cd

Pacjentów uznano za w pełni uprawnionych do oceny, jeśli pomiary wykonano po czterech kursach. W ramach badania neurologicznego odpowiedzi na wiele pytań obligatoryjnych i wyniki różnych testów oceniono jako prawidłowe lub nieprawidłowe, a następnie obliczono sumy punktów dla objawów i oznak. Protokół przewidywał, że próg odczuwania wibracji będzie mierzony na drugiej kości śródręcznej obu rąk przy każdym badaniu neurologicznym. Przed rozpoczęciem badania zmiana progu wibracji i percepcji została zaakceptowana jako jedyna podstawowa zmienna zależna do oceny skuteczności Org 2766. Aby zmierzyć zmianę, wszystkie uczestniczące ośrodki zastosowały ten sam instrument, Vibrameter Type III (Somedic, Stockholm , Szwecja). Read more „Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika cd”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny czesc 4

Zanotowano klasę i stopień, najwyższą klasę ukończenia oraz liczbę dni nieobecnych i spóźnionych w ostatnim pełnym semestrze. Studenci, którzy w czasie testów byli jeszcze w 11 klasie, nie zostali uwzględnieni w analizach najwyższej klasy ukończonej. Klasyfikacja klasy została obliczona jako – (klasa / rozmiar klasy). Analiza statystyczna
Aby ocenić, czy uczestnicy tej uzupełniającej oceny byli reprezentatywni dla pierwotnej kohorty, badani, którzy nie byli testowani w 1988 r., Byli porównywane pod względem zmiennych przedstawionych w 1979 r., W tym poziomów ołowiu, współzmiennych nie związanych z narażeniem na ołowie, nauczycieli Oceny zachowania w klasie i wyniki IQ. Ponadto, przeprowadziliśmy oddzielne regresje poziomu ołowiu w stosunku do poziomu IQ mierzonego w latach 1976-1978 dla badanych osobników i nie testowanych w 1988 r. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny czesc 4”

Medycyna transfuzji

W związku z tym, że medycyna transfuzyjna wyłoniła się ze swojego skromniejszego źródła bankowości krwi i immunohematologii, coraz większą uwagę poświęcono tej szybko rozwijającej się dziedzinie terapeutycznej. Ci redaktorzy przygotowali wielorakie podręczniki, które dadzą nam praktyczny przewodnik … a jednocześnie tekst edukacyjny … napisany dla lekarzy, którzy podejmują lub podejmują decyzje dotyczące transfuzji . Książka ma służyć potrzebom pośrednim, z większą ilością detali niż podręcznik, ale mniej dokładnie wyszczególnionymi szczegółami, niż w takich encyklopedycznych traktatach, jak Petz i Swisher (Clinical Practise of Transfusion Medicine, wydanie 2, New York: Churchill Livingstone, 1989) lub klasyczny podręcznik Mollisona (Blood Transfusion in Clinical Medicine, 8 wydanie, Chicago: Year Book, 1987), z naciskiem na serologię. Read more „Medycyna transfuzji”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie cd

Bangladesz został sklasyfikowany przez Bank Światowy jako jeden z krajów o najniższych dochodach na świecie. Uważa się, że obszar badań demograficznych Matlab ma nieco niższe wskaźniki śmiertelności niż w Bangladeszu jako całości, ale wskaźniki są typowe dla regionu. Średnia długość życia w chwili urodzenia w Matlab wynosiła 56,5 lat w 1980 r., W porównaniu z szacunkowymi 49 latami dla Bangladeszu i 57 lat dla Indii w 1986 r.9, 16 Dla mężczyzn stopa przeżycia powyżej 40 roku życia jest niższa w Harlemie niż w Bangladeszu. W przypadku kobiet całkowite przeżycie w wieku 65 lat jest nieco lepsze w Harlemie, ale tylko dlatego, że śmiertelność wśród dziewcząt poniżej 5 lat jest bardzo wysoka w Bangladeszu. Tabela 1. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie cd”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad

W poprzednim badaniu na temat użyteczności liczby i odsetka limfocytów T CD4 + oraz stosunku CD4 +: CD8 + w przewidywaniu rozwoju AIDS u homoseksualnych mężczyzn z HIV-seropozytywnym 28, wszystkie trzy pomiary okazały się użyteczne jako markery progresji do AIDS w jednym, dwóch i trzech latach obserwacji. Procent komórek T CD4 + miał jednak nieco większą wartość prognostyczną i był mniej zmienny w powtarzanych pomiarach. Procent komórek T CD4 + jest uzyskiwany bezpośrednio z pomiarów cytometrii przepływowej i nie ma powikłań zmienności, które wynikają z potrzeby użycia całkowitej liczby białych komórek i różnicowych liczby białych komórek w obliczaniu liczby komórek T CD4 +. Oceniliśmy związek tych ośmiu miar z rokowaniem, zarówno osobno, jak i łącznie, w prospektywnym badaniu 395 homoseksualnych mężczyzn z HIV serododatnim, których badaliśmy i monitorowaliśmy przez trzy lub więcej lat w celu zidentyfikowania rozwoju AIDS.
Metody
Przedmioty
Losową próbkę 400 mężczyzn wybrano spośród 813 homoseksualnych mężczyzn z HIV serododatnich zapisanych do ośrodka Los Angeles w badaniu Multicenter AIDS Cohort Study. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad”

Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad

Dwadzieścia cztery podmioty rozpoczęły proces. Trzy osoby wypadły w ciągu pierwszych trzech tygodni, a jedna nie dostarczyła próbki krwi ani informacji o diecie w końcowym okresie badania. Dane z tych tematów nie zostały wykorzystane w analizie. Dwadzieścia badanych, 4 mężczyzn i 16 kobiet (średni wiek, 30 lat [zakres, 23 do 49]) zakończyło proces. Szesnastu z nich to dietetycy lub stażyści dietetyczni. Read more „Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad”