Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci cd

Pacjentów badano w ośrodku ambulatoryjnym jednego z ośrodków uczestniczących w miesiąc po wypisaniu ze szpitala, a następnie co trzy miesiące. Schemat kontrolny był taki sam dla pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i pacjentów w rejestrze. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było zatrzymanie akcji serca, od którego pacjent był resuscytowany lub zgon z powodu arytmii. Wtórne punkty końcowe obejmowały zgon z wszystkich przyczyn, zgon z przyczyn sercowych i spontaniczny, utrzymujący się częstoskurcz komorowy. Zgony zostały sklasyfikowane zgodnie z modyfikacją systemu Hinkle-Thaler.19 Zgony sklasyfikowane jako spowodowane arytmią obejmowały nieśmiertelne zgony, świadków śmierci, które były natychmiastowe, nieudane zgony z powodu nieustannego częstoskurczu komorowego, zgony uważane za następstwa zatrzymania krążenia, zgony przez toksyczne działanie leków antyarytmicznych i zgony spowodowane powikłaniami wszczepionych defibrylatorów. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci cd”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd

Analizy Life-table były oparte na pierwszym rozpoznanym pierwotnym raku. W analizie wieloczynnikowej wprowadzono wszystkie zmienne, które dały wartość P mniejszą niż 0,3 w analizie jednowymiarowej. W analizie wieloczynnikowej zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, który przeprowadzono przy użyciu oprogramowania JMP 3.1 (SAS Institute, Cary, NC). Wyniki
Pięć z 902 pacjentów wycofano z badania prawie natychmiast, ponieważ wykryto wrodzony niedobór białka C. Charakterystyka pozostałych 443 i 454 pacjentów losowo przydzielonych odpowiednio do sześciu tygodni i sześciu miesięcy leczenia antagonistami witaminy K była podobna.9 Faktyczny czas leczenia wynosił 1,5 miesiąca w grupie 6-tygodniowej i 6,0 miesięcy w grupie -miesiąca grupa po początkowym zdarzeniu zakrzepowo-zatorowym; dodatkowe leczenie dla średniej, odpowiednio, 4,9 i 3,4 miesięcy, podano dla powtarzających się zdarzeń w całym okresie obserwacji. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje czesc 4

Częstość występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego zgodnie z charakterystyką 71 dzieci zakażonych Escherichia coli O157: H7. Zespół hemolityczno-mocznicowy rozwinęła się u 10 z 71 dzieci z zakażeniem E. coli O157: H7 (14 procent). Czterech z tych 10 dzieci sklasyfikowano jako mających oligoanurię, a każda z nich wymagała dializy. Siedmiu dzieci wymagało transfuzji erytrocytów, transfuzji płytek krwi lub obu tych metod. Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje czesc 4”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej cd

Cechy cytogenetyczne i dawkowanie genów interferonu tych pacjentów zestawiono w Tabeli 1. Homozygotyczne delecje genów interferonu znaleziono w komórkach białaczkowych 4 (7 procent) (pacjenci od do 4) (ryc. 1); 14 (23 procent) miało hemizygotyczne delecje w komórkach białaczkowych (pacjenci od 5 do 18) (ryc. 2). Dwie homozygotyczne delecje obejmowały tylko geny interferonu-.; w obu przypadkach gen interferonu-.1 był hemizygotyczny (pacjenci 2 i 3) (ryc. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej cd”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 8

Po przejrzeniu badań opublikowanych do 1987 r., Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestrów Chorób określiła próg toksyczności neurobehawioralnej jako 0,5 do 0,7 .mol na litr (10 do 15 .g na decylitr) .1 Agencja oszacowała, że 3 do 4 milionów amerykańskich dzieci mieć poziomy ołowiu krwi przekraczające 0,7 .mol na litr. Średni poziom we krwi u badanych z wysokim poziomem ołowiu, oszacowany w 1979 r. Na podstawie ograniczonego programu badań przesiewowych, wynosił 1,6 .mol na litr (34 .g na decylitr) (zakres od 0,87 do 2,6 .mol na litr [18 do 54 .g na decylitr]). W przypadku osób z niskim poziomem ołowiu wynosiło 1,2 .mol na litr (24 .g na decylitr) (zakres od 0,58 do 1,7 .mol na litr [12 do 36 .g na decylitr]). Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 8”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 6

Liczby w każdej kolumnie Wskaż liczbę z niepełnosprawnością odczytu i całkowitą liczbą w kategorii. Spośród 10 dzieci z klinicznym plasizmem (które przeszły chelatację lub stwierdzono, że miały podwyższone poziomy ołowiu we krwi), 3 z 7 (43 procent) odpadło przed ukończeniem szkoły średniej (3 inne nadal uczęszczają do szkoły), a 5 z nich 10 (50 procent) ma trudności z czytaniem. Kiedy dzieci z plumbizmem zostały pogrupowane z innymi podmiotami według kwartylów pod względem poziomu ołowiu, stosunek dawka-odpowiedź był widoczny dla obu wyników (ryc. i 2).
Wczesna ekspozycja na ołów nie była istotnie związana z wydajnością w testach z cyframi symboli lub seryjnymi cyframi, testem ciągłej wydajności, pamięcią wzorców lub porównaniem wzorców, przełączaniem uwagi, testem znajomości California Verbal, testem Rey-Osterreith, Bostonem Test nazw lub oceny nastrojów. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 6”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad

Spośród nich 132 zgodziło się na udział, a pozostałe 45 odmówiło. Podmioty otrzymywały po 35 dolarów każda i otrzymywały koszty podróży. Dziesięć przedmiotów przebadanych w 1988 roku zostało wyłączonych z analizy zgłoszonej w 1979 roku, ponieważ ich rodzice stwierdzili w czasie testów, że dzieci miały podwyższony poziom ołowiu lub zostały poddane chelatacji w celu zatrucia ołowiem. Ta grupa omówiona jest osobno w niniejszym raporcie. Średni wiek 132 badanych po ponownym zbadaniu w 1988 roku wynosił 18,4 lat; średni czas między dwoma badaniami wyniósł 11,1 lat. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad”

Ciche zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z zawałem ad

Rozdział Gibsona Diagnostyka radionuklidów i ocena ostrego zawału mięśnia sercowego to znakomita, wyważona dyskusja na temat nowych technik obrazowania jądrowego, w tym tomografii emisyjnej pozytronów. Przedstawiono także konwencjonalną terapię zawału mięśnia sercowego i dokonano przeglądu leków beta-adrenolitycznych. Rozdział dotyczący arytmii opisuje wiele tradycyjnych i współczesnych technik oceny ryzyka nagłej śmierci. W związku z tym omawiane są monitorowanie holterowskie i testy wysiłkowe wraz ze średnim sygnałem elektrokardiograficznym i elektrofizjologicznym. Terapia antyarytmiczna obejmuje obecnie urządzenia anty-paciorkowe do stymulacji i defibrylacji, wraz z ablacją i operacją cewnika. Read more „Ciche zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z zawałem ad”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie ad 6

Harlem Health Task Force powstał w 1976 roku, ponieważ Harlem i administracja Cartera uznali, że liczba zgonów była wysoka. Zalecono udoskonalony system klinik, więcej ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków oraz aktywne programy pomocy społecznej. Zalecenia zostały wdrożone w różnym stopniu, ale finansowanie zostało ograniczone. Profilaktyczny i leczniczy system opieki zdrowotnej jest dziś zasadniczo niezmieniony. Zażywanie narkotyków wzrosło, a odsetek ludności otrzymującej pomoc publiczną wzrósł. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie ad 6”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie

Wskaźniki MORTALNOŚCI dla białych i niebiałych Amerykanów spadają równomiernie i równolegle od 1930 r. (Ryc. 1). Niższe stawki dla osób niewymiernych związane są z poprawą standardu życia, lepszą edukacją i lepszym dostępem do opieki zdrowotnej. 1, 2 Poprawki te jednak nie zostały równomiernie rozłożone. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie”