Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci cd

Pacjentów badano w ośrodku ambulatoryjnym jednego z ośrodków uczestniczących w miesiąc po wypisaniu ze szpitala, a następnie co trzy miesiące. Schemat kontrolny był taki sam dla pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i pacjentów w rejestrze. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było zatrzymanie akcji serca, od którego pacjent był resuscytowany lub zgon z powodu arytmii. Wtórne punkty końcowe obejmowały zgon z wszystkich przyczyn, zgon z przyczyn sercowych i spontaniczny, utrzymujący się częstoskurcz komorowy. Zgony zostały sklasyfikowane zgodnie z modyfikacją systemu Hinkle-Thaler.19 Zgony sklasyfikowane jako spowodowane arytmią obejmowały nieśmiertelne zgony, świadków śmierci, które były natychmiastowe, nieudane zgony z powodu nieustannego częstoskurczu komorowego, zgony uważane za następstwa zatrzymania krążenia, zgony przez toksyczne działanie leków antyarytmicznych i zgony spowodowane powikłaniami wszczepionych defibrylatorów. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci cd”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd

Analizy Life-table były oparte na pierwszym rozpoznanym pierwotnym raku. W analizie wieloczynnikowej wprowadzono wszystkie zmienne, które dały wartość P mniejszą niż 0,3 w analizie jednowymiarowej. W analizie wieloczynnikowej zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, który przeprowadzono przy użyciu oprogramowania JMP 3.1 (SAS Institute, Cary, NC). Wyniki
Pięć z 902 pacjentów wycofano z badania prawie natychmiast, ponieważ wykryto wrodzony niedobór białka C. Charakterystyka pozostałych 443 i 454 pacjentów losowo przydzielonych odpowiednio do sześciu tygodni i sześciu miesięcy leczenia antagonistami witaminy K była podobna.9 Faktyczny czas leczenia wynosił 1,5 miesiąca w grupie 6-tygodniowej i 6,0 miesięcy w grupie -miesiąca grupa po początkowym zdarzeniu zakrzepowo-zatorowym; dodatkowe leczenie dla średniej, odpowiednio, 4,9 i 3,4 miesięcy, podano dla powtarzających się zdarzeń w całym okresie obserwacji. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje czesc 4

Częstość występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego zgodnie z charakterystyką 71 dzieci zakażonych Escherichia coli O157: H7. Zespół hemolityczno-mocznicowy rozwinęła się u 10 z 71 dzieci z zakażeniem E. coli O157: H7 (14 procent). Czterech z tych 10 dzieci sklasyfikowano jako mających oligoanurię, a każda z nich wymagała dializy. Siedmiu dzieci wymagało transfuzji erytrocytów, transfuzji płytek krwi lub obu tych metod. Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje czesc 4”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie czesc 4

W SMR znacznie częściej występowały różnice w obszarach zdrowia, w których przeważali członkowie grup mniejszościowych, niż w obszarach, które były mniej niż w połowie niebiałkowe (ryc. 4). Białe obszary były względnie wąsko skupione wokół średniej wartości SMR wynoszącej 0,97. SMR dla przeważnie czarnych lub Hiszpanie obszarów zdrowia wahały się od 0,59 do 3,95, ze średnią 1,77. SMR dla 10 obszarów zdrowia w Harlem wahał się od 2,16 do 3,95. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie czesc 4”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 5

Poziomy limfocytów T CD8 + mają niewielką wartość predykcyjną. Poziom neopteryny w surowicy jest również silnym predyktorem progresji do AIDS (tabela 2), a następnie – w porządku malejącym – poziomem surowicy beta2-mikroglobuliny, IgA i rozpuszczalnych receptorów interleukiny-2. Obecność antygenu p24 HIV w surowicy można wykryć tylko u 12% pacjentów. Jednak obecność antygenu p24 była związana ze złym rokowaniem.
Korelacje między zmiennymi
Tabela 3. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 5”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 czesc 4

Mierniki komórkowe to bezwzględna liczba i odsetek limfocytów T CD4 +, liczba limfocytów T CD8 + i stosunek limfocytów T CD4 + do CD8 +. Miarami w surowicy są poziomy neopteryny, beta-2-mikroglobuliny, rozpuszczalnych receptorów interleukiny-2, IgA i antygenu p24 HIV. Wskazano również odsetek mężczyzn seropozytywnych wobec HIV o wartościach poza zakresem od 10 do 90 percentyla u mężczyzn heteroseksualnych (Tabela 1). Miarami o wartościach poza normalnym zakresem, w kolejności częstotliwości, były stosunek CD4 +: CD8 +, procent komórek CD4 +, liczba komórek CD8 + i poziom neopteryny w surowicy. Predykcyjna wartość indywidualnych indeksów odporności
Rysunek 1. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 czesc 4”

Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad 7

W większości wcześniejszych badań nie stwierdzono istotnego wpływu tłuszczów dietetycznych na ciśnienie krwi33. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nasi pacjenci byli normotensyjni; jest możliwe, że pacjenci z nadciśnieniem mogą reagować inaczej. Poziom cholesterolu i surowicy w cholesterolu
Z wcześniejszych doniesień na temat pacjentów z hipercholesterolemią spodziewaliśmy się, że otręby owsiane obniżą poziom cholesterolu w surowicy w porównaniu z pszenicą oczyszczoną o niskiej zawartości włókna.17, 18 Na przykład Kirby i wsp.17 stwierdzili obniżenie otrębów owsianych (100 g na dzień) poziom cholesterolu w surowicy o 13 procent w porównaniu z dietą o niskiej zawartości błonnika. Ale w obecnym badaniu osób z prawidłowym poziomem lipidów otręby owsiane i pszenica rafinowana o niskiej zawartości włókien miały podobne działanie. Oba suplementy znacząco obniżyły poziom cholesterolu w surowicy w stosunku do wartości podstawowych, odpowiednio o 7,5 i 7,1 procent. Read more „Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad 7”

Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w leczeniu ranochirurgii i piersi ad 10

Daje także dowody, że efekt cefonicidu nie ograniczał się do drobnych infekcji. Dane te wskazują, że rutynowe stosowanie profilaktyki w procedurach chirurgii piersi zawartych w badaniu zapobiegnie 56 zakażeniom, w tym 23 określonym zakażeniom ran i 16 infekcjom dróg moczowych, na każde 1000 pacjentów. W przypadku przekwitania profilaktyka zapobiegałaby 19 infekcjom, w tym 13 określonym zakażeniom ran na 1000 pacjentów. Nie przeprowadziliśmy formalnej analizy kosztów i korzyści, ponieważ chociaż opłaty szpitalne były dostępne, koszty nie były. Ponadto nie mogliśmy uzyskać wiarygodnych kosztów wydarzeń, które miały miejsce poza szpitalem. Read more „Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w leczeniu ranochirurgii i piersi ad 10”

Objawy i cierpienie u kresu życia u dzieci chorych na raka

Wolfe i wsp. (Wydanie z 3 lutego) przedstawia przekonującą i od dawna ocenianą braki w opiece nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Mimo długich dowodów ich raport nie zawiera praktycznych sugestii dotyczących sensownej interwencji i zmian w standardach praktyki. Ich badanie jednoznacznie potwierdza to, co wielu podejrzewało: dla zbyt wielu dzieci opieka końca życia jest w rzeczywistości opieką na wysokości śmierci iw tym kontekście słabe wyniki udokumentowane przez Wolfe et al. nie powinno dziwić. Read more „Objawy i cierpienie u kresu życia u dzieci chorych na raka”