Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci czesc 4

Porównano również zmienne zależne od wyników uzyskanych w trzech podgrupach pacjentów w rejestrze (pacjenci bez indukowalnej tachyarytmii, pacjenci, u których wystąpił tylko nietrzymający się częstoskurcz komorowy, oraz pacjenci, u których utrzymujący się polimorficzny częstoskurcz komorowy był indukowany tylko trzema ekstrastymulami) . Względne ryzyka, wyrażone jako współczynniki ryzyka (z 95-procentowymi przedziałami ufności), zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Aby porównać pacjentów losowo przypisanych do żadnej terapii i pacjentów w rejestrze w odniesieniu do rodzajów zdarzeń, proporcje wszystkich zdarzeń w każdej grupie, które zostały sklasyfikowane jako arytmia, porównano z użyciem konwencjonalnego testu chi-kwadrat.
Wyniki
W badaniu wzięło udział 2202 pacjentów, w tym 767 pacjentów z indukowalnym utrzymującym się tachyarytmią komorową. Spośród tych 767 pacjentów, 704 zgodziło się na losowe przydzielenie do grupy, a 353 zostało przydzielonych do nie otrzymania żadnej terapii antyarytmicznej. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci czesc 4”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

Główne typy raka rozpoznane w obu grupach przedstawiono w Tabeli 1. Występowała istotna różnica między grupami pod względem występowania nowotworów układu moczowo-płciowego (nowotwory nerek, pęcherza moczowego, prostaty, jajnika i macicy). Ryc. 2. Ryc. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 5

Wśród dzieci, które otrzymały antybiotyki w ciągu pierwszych trzech dni po wystąpieniu choroby, ryzyko zespołu wzrosło w analizie jednowymiarowej (ryzyko względne, 15,0; przedział ufności 95%, 1,3 do 174; P = 0,03) i po dostosowaniu w dniu, w którym uzyskano początkową hodowlę kału i początkową liczbę białych krwinek w analizie na wielu zmiennych (skorygowane ryzyko względne, 32,3, 95% przedział ufności, 1,4 do 737, P = 0,03). Korekta dla innych współzmiennych linii podstawowej nie wpłynęła na istotność związku między leczeniem antybiotykami a rozwojem zespołu hemolityczno-mocznicowego (dane nie przedstawione). Spośród 10 dzieci, u których rozwinął się zespół hemolityczno-mocznicowy, 2 leczono trimetoprimem-sulfametoksazolem, a 3 leczono cefalosporynami. Spośród czterech dzieci leczonych antybiotykami, u których zespół się nie rozwijał, podawano trimetoprim-sulfametoksazol, jeden cefalosporynę i dwie amoksycylinę. Względne ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego w zależności od klasy użytego antybiotyku po dostosowaniu do początkowej liczby białych krwinek wyniosło 17,7 dla trimetoprim-sulfametoksazolu (przedział ufności 95%, 1,2 do 261, P = 0,04) i 13,4 dla antybiotyków .-laktamowych (przedział ufności 95%, 1,9 do 96; P = 0,01). Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 5”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 8

Po przejrzeniu badań opublikowanych do 1987 r., Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestrów Chorób określiła próg toksyczności neurobehawioralnej jako 0,5 do 0,7 .mol na litr (10 do 15 .g na decylitr) .1 Agencja oszacowała, że 3 do 4 milionów amerykańskich dzieci mieć poziomy ołowiu krwi przekraczające 0,7 .mol na litr. Średni poziom we krwi u badanych z wysokim poziomem ołowiu, oszacowany w 1979 r. Na podstawie ograniczonego programu badań przesiewowych, wynosił 1,6 .mol na litr (34 .g na decylitr) (zakres od 0,87 do 2,6 .mol na litr [18 do 54 .g na decylitr]). W przypadku osób z niskim poziomem ołowiu wynosiło 1,2 .mol na litr (24 .g na decylitr) (zakres od 0,58 do 1,7 .mol na litr [12 do 36 .g na decylitr]). Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 8”

Ciche zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z zawałem

Ponieważ informacje medyczne wciąż ewoluują, sposoby udostępniania danych w odpowiednim czasie stają się coraz trudniejsze. Podczas gdy artykuły w czasopismach przedstawiają wyniki poszczególnych badań, są one wąsko ukierunkowane. To, czy jedno badanie naukowe powinno mieć wpływ na ogólne zarządzanie kliniczne, jest trudne do oceny. Co więcej, nawet w cotygodniowych czasopismach występuje opóźnienie o kilka miesięcy od początkowego przedłożenia rękopisu do ostatecznego przeglądu, akceptacji i publikacji. Natomiast podręczniki zapewniają dobrze zintegrowane, kompleksowe i zorientowane klinicznie rozprawy ekspertów, którzy przeglądają różnorodne, złożone i czasami sprzeczne badania, które są publikowane. Read more „Ciche zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z zawałem”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie ad 6

Harlem Health Task Force powstał w 1976 roku, ponieważ Harlem i administracja Cartera uznali, że liczba zgonów była wysoka. Zalecono udoskonalony system klinik, więcej ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków oraz aktywne programy pomocy społecznej. Zalecenia zostały wdrożone w różnym stopniu, ale finansowanie zostało ograniczone. Profilaktyczny i leczniczy system opieki zdrowotnej jest dziś zasadniczo niezmieniony. Zażywanie narkotyków wzrosło, a odsetek ludności otrzymującej pomoc publiczną wzrósł. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie ad 6”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 7

Wykrywalny poziom antygenu p24 HIV może również odzwierciedlać stymulację limfokinową, ponieważ indukowana mitogenem produkcja limfokin i proliferacja komórkowa są związane ze zwiększoną produkcją wirusa HIV.37 Chociaż antygenemia HIV jest związana z progresją choroby, antygen 26-27 p24 na ogół nie jest wykrywalny w surowicy 85 procent lub więcej bezobjawowych mężczyzn seropozytywnych HIV. Ponadto jest niewykrywalne u znacznej liczby pacjentów z zespołem związanym z AIDS lub AIDS. Dlatego kliniczna przydatność rutynowych testów tego markera została zakwestionowana38. Nie jest zaskakujące, że antygenemia p24 HIV okazała się być niewielkim czynnikiem przyczyniającym się do prognozowania w niniejszym badaniu.
Markery stymulacji immunologicznej, neopteryny i beta2-mikroglobuliny są szczególnie interesujące, ponieważ ostatnie badania wykazały, że mogą przewidzieć przyszły współczynnik spadku liczby limfocytów T CD4 + przez co najmniej dwa lub trzy lata.21, 24 Ponadto, beta2-mikroglobulina wykazano, że poziomy neopteryny mają wartość predykcyjną przy prawidłowym, pośrednim lub znacząco obniżonym poziomie limfocytów T CD4 +. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 7”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 cd

Dane wyrażono w jednostkach Test IgA
Do wiązania IgA zastosowano FIAX StiQ (MA Bioproducts, Walkersville, Md.) Powleczony immunosorbentami, a następnie zanurzono w kozie przeciwludzkiej immunoglobulinie znakowanej izotiocyjanianem specyficznej dla IgA i mierzono fluorescencję związanych przeciwciał. Poziomy IgA zostały interpolowane z krzywej standardowej.
Wykrywanie antygenu p24 HIV
Mierzyliśmy antygen p24 za pomocą komercyjnego testu immunoenzymatycznego w fazie stałej (Dupont, NEN Research Products, Wilmington, Del.) 33 Stężenia antygenu p24 obecnego w próbkach surowicy interpolowano z krzywej standardowej.
Analiza statystyczna
Wykres Kaplana-Meiera34 został wykorzystany do zilustrowania rozkładów czasu wolnego od AIDS dla różnych grup pacjentów, stratyfikowanych zgodnie z wartościami współzmiennych przy rekrutacji. Zmaksymalizowane logarytmiczne prawdopodobieństwo z modelu proporcjonalnego hazardu35 zastosowano do oceny wartości predykcyjnej współzmiennych, pojedynczo i w połączeniu, gdy zmienne towarzyszące traktowano jako zmienne ciągłe. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 cd”

Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi

Wysunięto hipotezę, że wysokie spożycie błonnika wśród osób w nieindustrializowanych krajach może zapewnić pewną ochronę przed chorobami układu krążenia poprzez obniżenie poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi w surowicy.1 Jednakże bezpośrednie próby uzupełnienia diety zachodniej różnymi włóknami przyniosły sprzeczne wyniki. Wright i wsp.2 donieśli, że włókno pszenicy obniżyło ciśnienie krwi w grupie z przewagą normotensji. Jednak inni badacze nie potwierdzili hipotensyjnego działania różnych błonników pokarmowych z owoców, warzyw lub ziaren.3 4 5 Niektóre rozpuszczalne w wodzie włókna pokarmowe, takie jak czyste żele i gumy, konsekwentnie obniżają poziom cholesterolu w surowicy.6 7 8 Włókna ze źródeł mieszanych mają mniejszy efekt, 9 10 11 i nierozpuszczalne w wodzie włókna pszenicy i celuloza nie mają wpływu6, 12 13 14 na poziomy cholesterolu w surowicy. W związku z tym zaproponowano, aby rozpuszczalne w wodzie włókna, ale nie nierozpuszczalne włókna, miały właściwości hipolipidemiczne, częściowo dlatego, że mogą wiązać kwasy żółciowe i sprzyjać wydalaniu steroli. 7, 15 Otręby owsiane badano jako dogodne źródło rozpuszczalnego błonnika. Read more „Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi”

Szokujący ząb o neuralgii trójdzielnej

66-letnia kobieta z dwuletnią historią neuralgii nerwu trójdzielnego z prawej strony (z udziałem drugiego podziału trójdzielnego) wykazywała ciężkie zaostrzenie typowego ostrego bólu po zabiegu z kanałem korzeniowym w prawym górnym siekaczu. Procedura nieznacznie zmieniła pozycję uzupełnienia z rtęci i amalgamatu, przybliżając go do sąsiedniego zęba, który nosił koronę ze stopu złota. Następnie i dopóki amalgamat rtęci nie zostanie zastąpiony przez odbudowę porcelany, pomidory lub niektóre inne kwaśne pokarmy wytworzą intensywne wstrząsy, opisane jako elektryczna bateria w prawym podniebieniu, zwiększając ból w tym samym podziale nerw trójdzielny do straszliwego poziomu. Lekkie dotknięcie prawego policzka wywołało także napady nerwobólów, które następnie ustąpiły przy stosowaniu gabapentyny.
Sąsiadujące amalgamaty dentystyczne, które składają się z różnych metali w kontakcie ze śliną, mogą wytworzyć ogniwo galwaniczne, które generuje zlokalizowane prądy elektryczne1 o potencjałach sięgających nawet kilkuset miliwoltów.2 Takie prądy zwykle nie powodują żadnych objawów3, chociaż niektórzy pacjenci zgłaszają metaliczne lub bateryjne jak smak.4 Wielu pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego opisuje swój ból pod względem elektryczności. Read more „Szokujący ząb o neuralgii trójdzielnej”