Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci czesc 4

Porównano również zmienne zależne od wyników uzyskanych w trzech podgrupach pacjentów w rejestrze (pacjenci bez indukowalnej tachyarytmii, pacjenci, u których wystąpił tylko nietrzymający się częstoskurcz komorowy, oraz pacjenci, u których utrzymujący się polimorficzny częstoskurcz komorowy był indukowany tylko trzema ekstrastymulami) . Względne ryzyka, wyrażone jako współczynniki ryzyka (z 95-procentowymi przedziałami ufności), zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Aby porównać pacjentów losowo przypisanych do żadnej terapii i pacjentów w rejestrze w odniesieniu do rodzajów zdarzeń, proporcje wszystkich zdarzeń w każdej grupie, które zostały sklasyfikowane jako arytmia, porównano z użyciem konwencjonalnego testu chi-kwadrat.
Wyniki
W badaniu wzięło udział 2202 pacjentów, w tym 767 pacjentów z indukowalnym utrzymującym się tachyarytmią komorową. Spośród tych 767 pacjentów, 704 zgodziło się na losowe przydzielenie do grupy, a 353 zostało przydzielonych do nie otrzymania żadnej terapii antyarytmicznej. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci czesc 4”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

Główne typy raka rozpoznane w obu grupach przedstawiono w Tabeli 1. Występowała istotna różnica między grupami pod względem występowania nowotworów układu moczowo-płciowego (nowotwory nerek, pęcherza moczowego, prostaty, jajnika i macicy). Ryc. 2. Ryc. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 5

Wśród dzieci, które otrzymały antybiotyki w ciągu pierwszych trzech dni po wystąpieniu choroby, ryzyko zespołu wzrosło w analizie jednowymiarowej (ryzyko względne, 15,0; przedział ufności 95%, 1,3 do 174; P = 0,03) i po dostosowaniu w dniu, w którym uzyskano początkową hodowlę kału i początkową liczbę białych krwinek w analizie na wielu zmiennych (skorygowane ryzyko względne, 32,3, 95% przedział ufności, 1,4 do 737, P = 0,03). Korekta dla innych współzmiennych linii podstawowej nie wpłynęła na istotność związku między leczeniem antybiotykami a rozwojem zespołu hemolityczno-mocznicowego (dane nie przedstawione). Spośród 10 dzieci, u których rozwinął się zespół hemolityczno-mocznicowy, 2 leczono trimetoprimem-sulfametoksazolem, a 3 leczono cefalosporynami. Spośród czterech dzieci leczonych antybiotykami, u których zespół się nie rozwijał, podawano trimetoprim-sulfametoksazol, jeden cefalosporynę i dwie amoksycylinę. Względne ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego w zależności od klasy użytego antybiotyku po dostosowaniu do początkowej liczby białych krwinek wyniosło 17,7 dla trimetoprim-sulfametoksazolu (przedział ufności 95%, 1,2 do 261, P = 0,04) i 13,4 dla antybiotyków .-laktamowych (przedział ufności 95%, 1,9 do 96; P = 0,01). Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 5”

Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad 6

Po sześciu kursach odpowiednia liczba wynosiła 8 z 12 (67 procent), 3 z 9 (33 procent) i 2 z 7 (29 procent). Drętwienie stało się widoczne dopiero po sześciu cyklach, u 5 z 9 pacjentów (56 procent) w grupie placebo w porównaniu z z 6 (17 procent) w grupie z niską dawką i z 7 (14 procent) w dużej dawce Grupa. Strata zręczności (3 z 12), odczucia bólu (3 z 12), chwiejność chodu (2 z 12) i znak Lhermitte a (2 z 12) były również rejestrowane tylko po sześciu cyklach w grupie placebo, i były one nieobecny w grupie leczonej dużymi dawkami. Wyniki sumy, obliczone na pacjenta dla objawów, również różniły się pomiędzy grupą z dużą dawką a grupą placebo (po czterech kursach, P = 0,044 przy dokładnym teście permutacji, po sześciu kursach, P = 0,07). Trzech z 13 pacjentów w grupie placebo straciło odruchy ścięgna Achillesa po czterech cyklach, podczas gdy żaden z pacjentów w grupach leczonych nie. Read more „Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad 6”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej

SZCZEGÓLNE anomalie chromosomalne związane z chorobami nowotworowymi wydają się być zaangażowane w proces onkogenny w wyniku modyfikacji normalnych genów komórkowych, które tworzą dominujące onkogeny lub utratę dominujących genów supresorowych dla guza. Wśród pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) zgłaszano delecje lub niezrównoważone translokacje krótkiego ramienia chromosomu 9 o częstotliwościach od 7 do 13 procent.1 2 3 4 Najmniejszy segment utracony u każdego pacjenta obejmuje pasmo 9p22. Ten region chromosomu 9 zawiera klaster genów interferonu-. i gen interferonu-.1.5 Wcześniej opisywaliśmy homozygotyczną lub hemizygotyczną delecję gromady interferonu in vitro w 7 z 15 linii komórkowych (47 procent) pochodzących od pacjentów z ALL.6. Cztery z tych delecji genów były związane z widocznymi delecjami cytogenetycznymi lub innymi rearanżacjami 9p; w trzech innych przypadkach delecje były jednak submikroskopowe. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny cd

Rejestrowano liczbę prawidłowych odpowiedzi i czas do prawidłowego wyboru. Porównanie wzorów. Temat został przedstawiony z trzema generowanymi komputerowo wzorami w tablicy 10 na 10. Dwa były identyczne, a jedna różniła się nieco od pozostałych dwóch. Podmiot był wymagany, aby wybrać nie pasujący wzorzec. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny cd”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie ad

Zgony odnotowano na podstawie wieku, płci, przyczyn leżących u podstaw, dzielnicy centrum zdrowia i obszaru zdrowia. Centralny Ośrodek Zdrowia w Harlem odpowiada zwyczajowej definicji społeczności Harlemów. Dla naszej analizy obliczyliśmy współczynnik zgonów dla osób w podziale na wiek, płeć i przyczynę, dla Harlemu, z wykorzystaniem zarejestrowanych zgonów w 1979, 1980 i 1981 roku oraz danych dotyczących populacji z spisu ludności z 1980 roku. Nowy Jork określa przyczynę zgonu za pomocą metod zaproponowanych przez Narodowe Centrum Statystyki Zdrowia. Użyliśmy kategorii diagnostycznych dziewiątej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie ad”

Nadmierna śmiertelność w Harlemie

Wskaźniki MORTALNOŚCI dla białych i niebiałych Amerykanów spadają równomiernie i równolegle od 1930 r. (Ryc. 1). Niższe stawki dla osób niewymiernych związane są z poprawą standardu życia, lepszą edukacją i lepszym dostępem do opieki zdrowotnej. 1, 2 Poprawki te jednak nie zostały równomiernie rozłożone. Read more „Nadmierna śmiertelność w Harlemie”

Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w leczeniu ranochirurgii i piersi ad 9

Tak więc, chociaż podstawowe ryzyko zakażenia różniło się w przypadku tych procedur, dane są najbardziej zgodne z interpretacją, że profilaktyka zapobiegała takiej samej proporcji infekcji dla każdej procedury. Podobnie, chociaż nie zaprojektowaliśmy tej próby, aby była wystarczająco silna, aby badać wpływ profilaktyki na różne wyniki składowe, dane te wykazują spójny efekt ochronny dla większości pomocniczych środków, który jest w przybliżeniu tej samej wielkości, co ogólne zmniejszenie infekcji . Chociaż uważamy, że te dodatkowe porównania dostarczają użytecznych informacji pomocniczych dotyczących skuteczności profilaktyki i reasekuracji, że ogólny efekt nie wynika z nieproporcjonalnego wpływu na małą grupę wyników, formalne testy statystyczne tych dodatkowych porównań należy interpretować ostrożnie, zarówno ze względu na umyślnie ograniczoną moc projektu i ze względu na problemy związane z wykonywaniem wielu powiązanych testów hipotez.
Ochronny efekt profilaktyki był oczywisty tylko w przypadku infekcji ran. Większość zakażeń u naszych pacjentów stanowiły zakażenia ran, a większość zakażeń rany była określona, zgodnie z naszymi kryteriami. Read more „Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w leczeniu ranochirurgii i piersi ad 9”

Szokujący ząb o neuralgii trójdzielnej

66-letnia kobieta z dwuletnią historią neuralgii nerwu trójdzielnego z prawej strony (z udziałem drugiego podziału trójdzielnego) wykazywała ciężkie zaostrzenie typowego ostrego bólu po zabiegu z kanałem korzeniowym w prawym górnym siekaczu. Procedura nieznacznie zmieniła pozycję uzupełnienia z rtęci i amalgamatu, przybliżając go do sąsiedniego zęba, który nosił koronę ze stopu złota. Następnie i dopóki amalgamat rtęci nie zostanie zastąpiony przez odbudowę porcelany, pomidory lub niektóre inne kwaśne pokarmy wytworzą intensywne wstrząsy, opisane jako elektryczna bateria w prawym podniebieniu, zwiększając ból w tym samym podziale nerw trójdzielny do straszliwego poziomu. Lekkie dotknięcie prawego policzka wywołało także napady nerwobólów, które następnie ustąpiły przy stosowaniu gabapentyny.
Sąsiadujące amalgamaty dentystyczne, które składają się z różnych metali w kontakcie ze śliną, mogą wytworzyć ogniwo galwaniczne, które generuje zlokalizowane prądy elektryczne1 o potencjałach sięgających nawet kilkuset miliwoltów.2 Takie prądy zwykle nie powodują żadnych objawów3, chociaż niektórzy pacjenci zgłaszają metaliczne lub bateryjne jak smak.4 Wielu pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego opisuje swój ból pod względem elektryczności. Read more „Szokujący ząb o neuralgii trójdzielnej”