Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci czesc 4

Porównano również zmienne zależne od wyników uzyskanych w trzech podgrupach pacjentów w rejestrze (pacjenci bez indukowalnej tachyarytmii, pacjenci, u których wystąpił tylko nietrzymający się częstoskurcz komorowy, oraz pacjenci, u których utrzymujący się polimorficzny częstoskurcz komorowy był indukowany tylko trzema ekstrastymulami) . Względne ryzyka, wyrażone jako współczynniki ryzyka (z 95-procentowymi przedziałami ufności), zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Aby porównać pacjentów losowo przypisanych do żadnej terapii i pacjentów w rejestrze w odniesieniu do rodzajów zdarzeń, proporcje wszystkich zdarzeń w każdej grupie, które zostały sklasyfikowane jako arytmia, porównano z użyciem konwencjonalnego testu chi-kwadrat.
Wyniki
W badaniu wzięło udział 2202 pacjentów, w tym 767 pacjentów z indukowalnym utrzymującym się tachyarytmią komorową. Spośród tych 767 pacjentów, 704 zgodziło się na losowe przydzielenie do grupy, a 353 zostało przydzielonych do nie otrzymania żadnej terapii antyarytmicznej. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci czesc 4”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

Główne typy raka rozpoznane w obu grupach przedstawiono w Tabeli 1. Występowała istotna różnica między grupami pod względem występowania nowotworów układu moczowo-płciowego (nowotwory nerek, pęcherza moczowego, prostaty, jajnika i macicy). Ryc. 2. Ryc. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 5

Wśród dzieci, które otrzymały antybiotyki w ciągu pierwszych trzech dni po wystąpieniu choroby, ryzyko zespołu wzrosło w analizie jednowymiarowej (ryzyko względne, 15,0; przedział ufności 95%, 1,3 do 174; P = 0,03) i po dostosowaniu w dniu, w którym uzyskano początkową hodowlę kału i początkową liczbę białych krwinek w analizie na wielu zmiennych (skorygowane ryzyko względne, 32,3, 95% przedział ufności, 1,4 do 737, P = 0,03). Korekta dla innych współzmiennych linii podstawowej nie wpłynęła na istotność związku między leczeniem antybiotykami a rozwojem zespołu hemolityczno-mocznicowego (dane nie przedstawione). Spośród 10 dzieci, u których rozwinął się zespół hemolityczno-mocznicowy, 2 leczono trimetoprimem-sulfametoksazolem, a 3 leczono cefalosporynami. Spośród czterech dzieci leczonych antybiotykami, u których zespół się nie rozwijał, podawano trimetoprim-sulfametoksazol, jeden cefalosporynę i dwie amoksycylinę. Względne ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego w zależności od klasy użytego antybiotyku po dostosowaniu do początkowej liczby białych krwinek wyniosło 17,7 dla trimetoprim-sulfametoksazolu (przedział ufności 95%, 1,2 do 261, P = 0,04) i 13,4 dla antybiotyków .-laktamowych (przedział ufności 95%, 1,9 do 96; P = 0,01). Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 5”

Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad

Wszyscy pacjenci mieli FIGO (Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa22) Stadium III lub IV choroby. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli ponad 70 lat, mieli wcześniej chemioterapię lub stwierdzili kliniczną lub subkliniczną neuropatię (nieprawidłowe progi percepcji wibracji lub obecność dowolnego objawu neurologicznego lub znaku wymienionego w Tabeli 1), cukrzycę, chorobę alkoholową , zajęcie mózgu lub choroba niedowładnie lub niewystarczający szpik kostny, wątroba lub czynność nerek. Wykluczono również pacjentów otrzymujących suplementy witaminy B1, B6 lub B12 lub innych diet witaminowych. Tylko pacjenci ze statusem wydajności Światowej Organizacji Zdrowia23 (0 normalnej aktywności), (objawy, ale w pełni ambulatoryjne) lub 2 (mniej niż 50 procent normalnych godzin spędzonych w łóżku) zostali włączeni do badania. Administracja Lekami
Chemioterapia składała się z cyklofosfamidu (750 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) i cisplatyny (75 mg na metr kwadratowy), obydwa podawane w 1. Read more „Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad

Całkowitą delecję lub hemizygotyczność genów interferonu określono przez wizualną inspekcję autoradiografów po sekwencyjnej hybrydyzacji tego samego błota z sondami interferon-., interferon-.1 i kontrolnymi. W celu obiektywnej oceny dawkowania genów, wszystkie próbki sklasyfikowane jako hemizygotyczne lub homozygotyczne delecje na Southern blot i niektóre próbki bez delecji dalej analizowano przez hybrydyzację dot-blot i densytometrię autoradiogramów. Przygotowanie DNA, transfer typu Southerna, dot blotting, hybrydyzację i autoradiografię przeprowadzono jak opisano wcześniej Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Spośród 62 badanych pacjentów 36 (58%) było mężczyznami, a 26 (42%) było płci żeńskiej. Mediana wieku wynosiła 14 lat; 44 (71 procent) miało mniej niż 18 lat. Pięćdziesięciu siedmiu pacjentów (92 procent) miało klonalne anomalie chromosomalne w swoich komórkach białaczkowych, a 5 (8 procent) miało prawidłowe kariotypie. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej

SZCZEGÓLNE anomalie chromosomalne związane z chorobami nowotworowymi wydają się być zaangażowane w proces onkogenny w wyniku modyfikacji normalnych genów komórkowych, które tworzą dominujące onkogeny lub utratę dominujących genów supresorowych dla guza. Wśród pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) zgłaszano delecje lub niezrównoważone translokacje krótkiego ramienia chromosomu 9 o częstotliwościach od 7 do 13 procent.1 2 3 4 Najmniejszy segment utracony u każdego pacjenta obejmuje pasmo 9p22. Ten region chromosomu 9 zawiera klaster genów interferonu-. i gen interferonu-.1.5 Wcześniej opisywaliśmy homozygotyczną lub hemizygotyczną delecję gromady interferonu in vitro w 7 z 15 linii komórkowych (47 procent) pochodzących od pacjentów z ALL.6. Cztery z tych delecji genów były związane z widocznymi delecjami cytogenetycznymi lub innymi rearanżacjami 9p; w trzech innych przypadkach delecje były jednak submikroskopowe. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 7

Istotnie, gdyby wszystkie pierwotne obiekty zostały zlokalizowane i powtórnie przetestowane, siła oddziaływania ekspozycji ołowiem mogła być jeszcze większa. Czy charakter relacji między przyczyną, a późniejszym skutkiem, czy też wynika z zakłócenia przez inne zmienne. Związek między zgłoszonym tu okiem a wynikiem jest zgodny z sześcioma kryteriami dla prawidłowego wnioskowania przyczynowego: właściwa sekwencja czasowa, siła asocjacji, obecność gradientu biologicznego, brak kleistości, konsystencja i wiarygodność biologiczna.
W tym badaniu narażenie na działanie ołowiu poprzedziło niepowodzenie szkolne i zmierzono trudności w czytaniu. Siła związku, mierzona skorygowanym ilorazem szans 7,4 i 5,8, była znaczna. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 7”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny cd

Rejestrowano liczbę prawidłowych odpowiedzi i czas do prawidłowego wyboru. Porównanie wzorów. Temat został przedstawiony z trzema generowanymi komputerowo wzorami w tablicy 10 na 10. Dwa były identyczne, a jedna różniła się nieco od pozostałych dwóch. Podmiot był wymagany, aby wybrać nie pasujący wzorzec. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny cd”

Komórki krwi: praktyczny przewodnik

Oto podręcznik proceduralny i morfologiczny atlas hematologii laboratoryjnej. Autor przedstawia metody krok po kroku: puszczanie krwi, przygotowywanie rozmazu krwi i wykonywanie pomiarów krwi za pomocą zautomatyzowanych instrumentów. Dalej jest morfologia prawidłowych komórek krwi obwodowej. Jakościowe nieprawidłowości w rozmazie są skorelowane z ilościowymi wynikami pełnej liczby krwinek. Ta część książki zawiera kolorowe obrazy i opisy podobne do atlasów. Read more „Komórki krwi: praktyczny przewodnik”

Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad 7

W większości wcześniejszych badań nie stwierdzono istotnego wpływu tłuszczów dietetycznych na ciśnienie krwi33. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nasi pacjenci byli normotensyjni; jest możliwe, że pacjenci z nadciśnieniem mogą reagować inaczej. Poziom cholesterolu i surowicy w cholesterolu
Z wcześniejszych doniesień na temat pacjentów z hipercholesterolemią spodziewaliśmy się, że otręby owsiane obniżą poziom cholesterolu w surowicy w porównaniu z pszenicą oczyszczoną o niskiej zawartości włókna.17, 18 Na przykład Kirby i wsp.17 stwierdzili obniżenie otrębów owsianych (100 g na dzień) poziom cholesterolu w surowicy o 13 procent w porównaniu z dietą o niskiej zawartości błonnika. Ale w obecnym badaniu osób z prawidłowym poziomem lipidów otręby owsiane i pszenica rafinowana o niskiej zawartości włókien miały podobne działanie. Oba suplementy znacząco obniżyły poziom cholesterolu w surowicy w stosunku do wartości podstawowych, odpowiednio o 7,5 i 7,1 procent. Read more „Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad 7”