Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 czesc 4

Mierniki komórkowe to bezwzględna liczba i odsetek limfocytów T CD4 +, liczba limfocytów T CD8 + i stosunek limfocytów T CD4 + do CD8 +. Miarami w surowicy są poziomy neopteryny, beta-2-mikroglobuliny, rozpuszczalnych receptorów interleukiny-2, IgA i antygenu p24 HIV. Wskazano również odsetek mężczyzn seropozytywnych wobec HIV o wartościach poza zakresem od 10 do 90 percentyla u mężczyzn heteroseksualnych (Tabela 1). Miarami o wartościach poza normalnym zakresem, w kolejności częstotliwości, były stosunek CD4 +: CD8 +, procent komórek CD4 +, liczba komórek CD8 + i poziom neopteryny w surowicy. Predykcyjna wartość indywidualnych indeksów odporności
Rysunek 1. Rycina 1. Wykresy Kaplana-Meiera z odsetka bez AIDS 395 homoseksualnych mężczyzn, u których liczba komórek T CD4 + (A), procent komórek T CD4 + w limfocytach ogółem (B), liczba komórek T CD8 + (C) i zmierzono stosunek komórek T CD4 + do CD8 + (D). Dla każdej analizy pacjentów podzielono na cztery grupy na podstawie wyników, przy czym grupa 220 mężczyzn miała najbardziej zbliżone wartości, grupy 100 i 50 pacjentów o wartościach pośrednich oraz grupa 25 pacjentów z najbardziej nienormalne wartości. Względne zagrożenie progresji do AIDS obliczono jak opisano w Methods.
Figura 2. Figura 2. Wykresy Kaplana-Meiera dla poziomu neopteryny w surowicy (A), poziomu Beta2-mikroglobuliny w surowicy (B), poziomu antygenu p24 w surowicy (C) i poziomu IgA w surowicy (D). W panelach A, B i D pacjenci zostali podzieleni na grupy na podstawie wyników pomiarów w taki sam sposób, jak na rysunku 1.
Stosunek AIDS do różnych poziomów każdego z indeksów przy zapisie do badania jest zilustrowany na wykresach Kaplana-Meiera częstości rozwoju AIDS (ryc. i 2). Dodatkowe dane, w tym zakres wartości dla każdej miary, względne zagrożenie dla każdej z czterech grup pacjentów i maksymalne prawdopodobieństwo logarytmowania uzyskane z modelu proporcjonalnych hazardów, przedstawiono w Tabeli 2.
Rycina 3. Rycina 3. Wykresy Kaplana-Meiera dla najlepszego liniowego połączenia zmiennych towarzyszących, łączącego liczbę komórek T CD4 + i poziomu neopteryny w surowicy (A) i liczby komórek T CD4 + i poziomu surowicy neopteryny, rozpuszczalnego interleukiny 2 receptory (SIL-2R) i antygen p24. Pacjentów podzielono na grupy w taki sam sposób jak na ryc. 1.
Na podstawie wyników każdego pomiaru, pacjenci zostali podzieleni na cztery grupy, od tych o najbardziej nienormalnych wartościach do tych z najbardziej normalną (ryc. i 2). W tym kontekście grupę o poziomach zbliżonych do poziomów w populacjach referencyjnych (grupa 220 pacjentów), która obejmowała 56 procent mężczyzn, zdefiniowano jako mające względne ryzyko wystąpienia AIDS na poziomie 1,0 (występowała mała częstość występowania AIDS w tej grupie, co jest widoczne we wszystkich częściach na rys. do 3). Dlatego te obliczenia podkreślają znaczenie stosowania różnych poziomów dla każdego markera i względnego zagrożenia progresji do AIDS we wskazanych poziomach.
Wszystkie pomiary limfocytów T CD4 + miały silny związek z późniejszą progresją do AIDS (Tabela 2). Stosunek limfocytów T CD4 + do CD8 + może być nieco bardziej przydatny jako czynnik prognostyczny niż procent lub liczba komórek CD4 +
[podobne: grzybica skóry zdjęcia, olx witkowo, hipokapnia ]