Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

Główne typy raka rozpoznane w obu grupach przedstawiono w Tabeli 1. Występowała istotna różnica między grupami pod względem występowania nowotworów układu moczowo-płciowego (nowotwory nerek, pęcherza moczowego, prostaty, jajnika i macicy). Ryc. 2. Ryc. 2. Skumulowane prawdopodobieństwo nowo rozpoznanego raka po pierwszym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. I słupki reprezentują przedziały ufności 95 procent.
Skumulowane prawdopodobieństwo rozpoznania raka w ciągu sześciu lat obserwacji przedstawiono na rycinie 2. W trzecim roku po epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rozpoczęciu leczenia przeciwzakrzepowego, różnica pomiędzy grupami pod względem prawdopodobieństwa rozpoznania rak stał się oczywisty, a różnica ta stawała się coraz wyraźniejsza w każdym z kolejnych trzech lat. Gdy tylko nowotwory rozpoznane po dwóch latach są brane pod uwagę, różnica między grupami pod względem występowania nowych nowotworów układu moczowo-płciowego była jeszcze wyraźniejsza, 19 przypadków wśród osób leczonych przez sześć tygodni i 5 spośród osób leczonych przez sześć miesięcy (P = 0,004). Rak prostaty rozpoznano odpowiednio u 17 i 9 pacjentów w całym okresie obserwacji oraz u 12 i 4 pacjentów w trakcie obserwacji po pierwszych dwóch latach. Tylko u jednego z tych pacjentów rozpoznano badanie przesiewowe w kierunku raka po nawrocie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Ryc. 3. Ryc. 3. Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowo zdiagnozowany nowotwór po pierwszym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zgodnie z czasem trwania leczenia antagonistami witaminy K. I słupki reprezentują przedziały ufności 95 procent.
Standaryzowane wskaźniki zachorowalności na raka w zależności od czasu trwania leczenia antagonistami witaminy K są pokazane na Figurze 3 przez sześć lat obserwacji. W tym okresie częstość nowo zdiagnozowanych nowotworów w grupie sześciomiesięcznej była niższa niż w grupie sześciotygodniowej, ale różnica ta nie była odzwierciedlona przez niższą śmiertelność z powodu raka w ciągu ośmiu lat obserwacji (dane nie pokazany). Nie pominięto przypadków śmierci podczas obserwacji.
Ryc. 4. Ryc. 4. Standaryzowane wskaźniki zachorowalności na nowo zdiagnozowany rak po pierwszym epizodzie zakrzepicy żylnej, w zależności od tego, czy choroba zakrzepowo-zatorowa była idiopatyczna czy nieopatiowa. I słupki reprezentują przedziały ufności 95 procent.
Rycina 5. Rycina 5. Skumulowane prawdopodobieństwo nowo rozpoznanego raka po pierwszym epizodzie zakrzepicy żylnej, w zależności od tego, czy choroba zakrzepowo-zatorowa była idiopatyczna czy nieopatogenna. Obliczyliśmy również wystandaryzowane wskaźniki zachorowalności na raka w podgrupach pacjentów w zależności od tego, czy żylna choroba zakrzepowo-zatorowa była idiopatyczna (tj. Nie stwierdzono żadnej zidentyfikowanej przyczyny lub wystąpiła niewydolność żylna w czasie początkowego zdarzenia zakrzepowo-zatorowego, bez wcześniejszej zakrzepicy) lub nie stwierdzono działania tj. był związany z tymczasowym czynnikiem wyzwalającym, takim jak operacja, uraz, tymczasowe unieruchomienie lub stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych). Jak pokazano na rycinie 4, standaryzowane wskaźniki zachorowalności dla podgrupy 534 pacjentów z idiopatyczną chorobą zakrzepowo-zatorową były podobne jak dla całej badanej populacji (ryc. 1), podczas gdy standaryzowane wskaźniki zachorowalności dla podgrupy 320 pacjentów z nieistotną zakrzepicą zatorową miały mniejszą wartość. dobrze zdefiniowany wzór, z szerokimi przedziałami ufności ze względu na mniejszą liczbę pacjentów w tej podgrupie
[patrz też: hiperkineza, wielomocz w ostrej niewydolności nerek, wirus bostoński objawy ]
[patrz też: wirus bostoński objawy, wysypka bostonska, ceftriakson ]
[hasła pokrewne: ile kosztuje rezonans magnetyczny, inteligencja emocjonalna pdf, jagody goji działanie ]