Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad 6

Spontaniczny, utrzymujący się częstoskurcz komorowy niezwiązany z zatrzymaniem krążenia występował również częściej u pacjentów z indukowalną tachyarytmią komorową (21%) niż wśród pacjentów w rejestrze (6%) w ciągu pięcioletniej obserwacji. Tabela 4. Tabela 4. Wskaźniki zdarzeń wśród pacjentów w rejestrze, według podgrupy. Wskaźniki zatrzymania krążenia lub zgonu z powodu arytmii i zgonu z wszystkich przyczyn były bardzo podobne w trzech podgrupach pacjentów w rejestrze (tabela 4). Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad 6”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 6

Jest mało prawdopodobne, aby bardziej intensywne badania przesiewowe w kierunku raka w grupie 6-tygodniowej niż w grupie sześciomiesięcznej (ze względu na większą liczbę nawracających zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w grupie sześciotygodniowej) były powodem częstszego występowania nowotworów w sześciotygodniowa grupa, ponieważ różnica w częstości nawrotów była ograniczona do okresu między 1,5 a 6 miesięcy po początkowym zdarzeniu9, a różnica w częstości występowania raka wynosiła od 2 do 6 lat. Część naszego badania, w której przeanalizowano wystandaryzowane wskaźniki zachorowalności na raka po żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, nie jest oryginalna, ponieważ dwa duże, retrospektywne, oparte na rejestrach badania tego problemu zostały opublikowane w 1998 r.1,2. Zaletą naszych wyników jest to, że uzyskano je w prospektywne badanie, w którym żylna choroba zakrzepowo-zatorowa zawsze była obiektywnie potwierdzona. Podczas naszych poszukiwań dokumentacji medycznej w szwedzkim rejestrze pacjentów hospitalizowanych, który jest tym samym rejestrem, co w jednym z poprzednich badań, stwierdziliśmy, że diagnozy zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna zostały nieprawidłowo zakodowane w 10 do 20 procentach w sprawach dotyczących rejestru. Jednak długoterminowy wzrost ryzyka wystąpienia raka po żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, wykazany w badaniu Barona i wsp.1, a mniej przekonująco w mniejszym badaniu S.rensen i wsp., 2 jest poparty wynikami naszych jeszcze mniejszych lepiej zdefiniowana i bardziej jednorodna populacja, przy czym konsekwentne tendencje zaobserwowano w latach od 3 do 6 obserwacji. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 6”

Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad

Wszyscy pacjenci mieli FIGO (Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa22) Stadium III lub IV choroby. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli ponad 70 lat, mieli wcześniej chemioterapię lub stwierdzili kliniczną lub subkliniczną neuropatię (nieprawidłowe progi percepcji wibracji lub obecność dowolnego objawu neurologicznego lub znaku wymienionego w Tabeli 1), cukrzycę, chorobę alkoholową , zajęcie mózgu lub choroba niedowładnie lub niewystarczający szpik kostny, wątroba lub czynność nerek. Wykluczono również pacjentów otrzymujących suplementy witaminy B1, B6 lub B12 lub innych diet witaminowych. Tylko pacjenci ze statusem wydajności Światowej Organizacji Zdrowia23 (0 normalnej aktywności), (objawy, ale w pełni ambulatoryjne) lub 2 (mniej niż 50 procent normalnych godzin spędzonych w łóżku) zostali włączeni do badania. Administracja Lekami
Chemioterapia składała się z cyklofosfamidu (750 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) i cisplatyny (75 mg na metr kwadratowy), obydwa podawane w 1. Read more „Zapobieganie neurotoksyczności cisplatyny z analogiem ACTH (4-9) u pacjentów z rakiem jajnika ad”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej

SZCZEGÓLNE anomalie chromosomalne związane z chorobami nowotworowymi wydają się być zaangażowane w proces onkogenny w wyniku modyfikacji normalnych genów komórkowych, które tworzą dominujące onkogeny lub utratę dominujących genów supresorowych dla guza. Wśród pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) zgłaszano delecje lub niezrównoważone translokacje krótkiego ramienia chromosomu 9 o częstotliwościach od 7 do 13 procent.1 2 3 4 Najmniejszy segment utracony u każdego pacjenta obejmuje pasmo 9p22. Ten region chromosomu 9 zawiera klaster genów interferonu-. i gen interferonu-.1.5 Wcześniej opisywaliśmy homozygotyczną lub hemizygotyczną delecję gromady interferonu in vitro w 7 z 15 linii komórkowych (47 procent) pochodzących od pacjentów z ALL.6. Cztery z tych delecji genów były związane z widocznymi delecjami cytogenetycznymi lub innymi rearanżacjami 9p; w trzech innych przypadkach delecje były jednak submikroskopowe. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny

W ciągu ostatnich trzech lat Agencja Ochrony Środowiska i Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestrów Chorób zawarły w polisach politycznych, które prowadzą w małych dawkach, poważne zagrożenie dla ośrodkowego układu nerwowego niemowląt i dzieci.1, 2 Te oświadczenia polityczne zostały oparte na rosnącej zbieżności wyników zarówno epidemiologicznych, jak i eksperymentalnych badań toksyczności ołowiu w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii.3 4 5 6 7 8 Czy wpływ na centralny układ nerwowy narażenia na niskie dawki ołowiu zaobserwowano u niemowląt i dzieci nadal mają ograniczone uwagi. Dotychczas opublikowano tylko trzy dalsze badania, a najdłuższa obserwacja to pięć lat.9 10 11 Nie zgłoszono jeszcze żadnych danych dotyczących tego, czy wczesne zaburzenia mają wpływ na funkcjonalne zdolności w późniejszym życiu. W 1979 roku donoszono, że dzieci pierwszej i drugiej klasy bez objawów plateralizmu, ale z podwyższonym poziomem ołowiu, miały deficyty w wynikach wywiadu psychicznego, przetwarzaniu mowy i języka, uwagi i wydajności w klasie.3 Kiedy były badane w piątym ocena, dzieci z wysokim poziomem ołowiu miały niższe wyniki IQ, potrzebowały więcej specjalnych usług akademickich i miały znacznie wyższy wskaźnik porażki w szkole niż inne dzieci.9 Dokonaliśmy oceny sprawności neuropsychologicznej i akademickiej w młodym wieku dorosłym 132 lat. oryginalną próbkę 270 podmiotów, a my relacjonujemy stosunek ich ostatnich wyników do ich ekspozycji na ołów, jak zmierzono 11 lat wcześniej. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny”

Endoskopowa ultrasonografia w gastroenterologii

Endoskopowa ultrasonografia staje się częścią praktyki klinicznej w kardiologii (obrazowanie przezprzełykowe serca), urologii (obrazowanie przezprzełykowe prostaty) i proktologii (ocena stopnia zaawansowania raka odbytnicy). W dyscyplinie gastroenterologii ultrasonografia endoskopowa jest nadal procedurą eksperymentalną. Chociaż ultrasonografia endoskopowa może wytworzyć wspaniałe obrazy błony śluzowej przewodu pokarmowego i narządów poza wydrążonym przewodem pokarmowym, nie wykazano, że jest lepsza w porównaniu z innymi technikami obrazowania w wykrywaniu zmian w górnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego. Niemniej jednak technika ta może zwiększyć wrażliwość i specyficzność diagnozy chorób przewodu pokarmowego. Jak to jest obecnie stosowane, może być lepsza niż tomografia komputerowa w ocenie zaawansowania nowotworów śluzówki przełyku i żołądka. Read more „Endoskopowa ultrasonografia w gastroenterologii”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 7

Wykrywalny poziom antygenu p24 HIV może również odzwierciedlać stymulację limfokinową, ponieważ indukowana mitogenem produkcja limfokin i proliferacja komórkowa są związane ze zwiększoną produkcją wirusa HIV.37 Chociaż antygenemia HIV jest związana z progresją choroby, antygen 26-27 p24 na ogół nie jest wykrywalny w surowicy 85 procent lub więcej bezobjawowych mężczyzn seropozytywnych HIV. Ponadto jest niewykrywalne u znacznej liczby pacjentów z zespołem związanym z AIDS lub AIDS. Dlatego kliniczna przydatność rutynowych testów tego markera została zakwestionowana38. Nie jest zaskakujące, że antygenemia p24 HIV okazała się być niewielkim czynnikiem przyczyniającym się do prognozowania w niniejszym badaniu.
Markery stymulacji immunologicznej, neopteryny i beta2-mikroglobuliny są szczególnie interesujące, ponieważ ostatnie badania wykazały, że mogą przewidzieć przyszły współczynnik spadku liczby limfocytów T CD4 + przez co najmniej dwa lub trzy lata.21, 24 Ponadto, beta2-mikroglobulina wykazano, że poziomy neopteryny mają wartość predykcyjną przy prawidłowym, pośrednim lub znacząco obniżonym poziomie limfocytów T CD4 +. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 7”

Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad 8

Obecne dane nie potwierdzają tej koncepcji, ponieważ poziomy cholesterolu w surowicy pacjentów w górnej połowie zakresu cholesterolu nie wykazywały tendencji do zmniejszania się z otrębami owsianymi w porównaniu z pszenicą. Nie ma precedensu, aby zmiany żywieniowe były selektywnie skuteczne u osób z hipercholesterolemią. Zmniejszenie poziomu tłuszczu w diecie i cholesterolu powoduje obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy o podobny odsetek u osób z poziomami w górnej lub dolnej części zakresu.28, 34. Kliniczna przydatność otrąb owsianych u pacjentów z hiperlipidemią, nawet jeśli ma Stężenie cholesterolu w surowicy jest potwierdzone w kontrolowanych badaniach, wydaje się być ograniczone przez duże ilości otrąb owsianych, które byłyby potrzebne (więcej niż 100 g dziennie 17, 18), prawdopodobnie niepożądane skutki ze strony przewodu pokarmowego i monotonia całej diety potrzebnej aby zapewnić tak wysokie dzienne spożycie otrębów owsianych. Niniejsze badanie sugeruje, że osoby z prawidłowym lub podwyższonym poziomem cholesterolu w surowicy będą korzystały z diet bogatych w otręby owsiane, jeśli ich spożycie tłuszczu spadnie, aby zrekompensować kalorie otrąb owsianych. Read more „Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi ad 8”

Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi cd

Badani odnotowali spożycie suplementów i żywności, którą sami wybrali. Zapisy zostały przeanalizowane przy użyciu programu komputerowego Food Processor II (ESHA Research, Salem, Oreg). Komputerowe wprowadzanie danych dotyczących przyjmowania pokarmu było wykonywane przez jednego dietetyka. Porównaliśmy spożycie składników odżywczych podczas okresów o wysokiej zawartości błonnika i niskiej zawartości błonnika przy użyciu czterodniowych rekordów. Zmiany w pobieraniu składników odżywczych z linii podstawowej zostały zbadane przez porównanie danych z kwestionariusza częstotliwości żywności z danymi z zapisów dietetycznych. Read more „Porównanie wpływu otrębów owsa i pszenicy o niskiej zawartości włókien na poziomy lipoprotein w surowicy i ciśnienie krwi cd”

Podstawowa opieka nad chorobą serca ad

Stwierdzenie, że kardiowersja nie jest warta próby kiedy lewe przedsionek jest ogromne jest nieco trudne do zinterpretowania, ale ogólne podejście odnosi się do większości problemów wspólnych dla podstawowej opieki. Znaczna część tej książki pochodzi z bardziej innowacyjnych rozdziałów. Szczególnie przydatna sekcja dotyczy chorób pozakardialnych i specjalnych warunków, takich jak ciąża, w odniesieniu do chorób serca, a tym samym odpowiada na potrzeby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mają do czynienia z szerokim zakresem problemów i pytań przekraczających granice specjalne. Opieka paliatywna i problemy z końcem życia są dobrze opisane w nowatorskim rozdziale, do którego redaktor i autorzy rozdziału zasługują na pochwałę. Przedoperacyjna ocena ryzyka i postępowanie okołooperacyjne są również podejmowane w jasny i praktyczny sposób, z silnymi stwierdzeniami dotyczącymi ważnej roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w radzeniu sobie z tymi kwestiami. Read more „Podstawowa opieka nad chorobą serca ad”