Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad

W niniejszym raporcie opisujemy wyniki pacjentów, u których utrzymujące się tachyarytmie komorowe nie były indukowane podczas badań elektrofizjologicznych, i porównujemy wskaźniki śmiertelności z powodu arytmii i śmierci z dowolnej przyczyny wśród tych pacjentów z częstością u pacjentów z indukowalną komorową tachyarytmią. którzy zostali losowo przydzieleni do terapii antyarytmicznej. Metody
Pacjenci
Całkowity protokół badania został opisany wcześniej.17,18 Pacjenci w 85 badanych miejscach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zostali zidentyfikowani jako chorzy na chorobę wieńcową, frakcja wyrzutowa lewej komory wynosząca 40 procent lub mniej oraz bezobjawowy, nietrzymany częstoskurcz komorowy (trwały przez trzy lub więcej uderzeń lub maksymalnie 30 sekund). Pacjenci, którzy spełniali te kryteria, byli zapisywani cztery lub więcej dni po ostatnim zawale mięśnia sercowego lub w procedurze rewaskularyzacji i co najmniej 72 godziny po ostatnim udokumentowanym wystąpieniu niestabilności hemodynamicznej lub niedokrwienia mięśnia sercowego. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed rejestracją. Read more „Testy elektrofizjologiczne w celu identyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową, u których występuje ryzyko nagłej śmierci ad”

Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

Naszym głównym celem było oszacowanie, w retrospektywnej analizie prospektywnie zebranych danych, czasu po wystąpieniu zdarzenia zakrzepowo-zatorowego, podczas którego zwiększa się częstość występowania raka. Metody
Projekt badania
Od kwietnia 1988 r. Do kwietnia 1991 r. 902 kolejnych pacjentów w wieku co najmniej 15 lat z obiektywnie zweryfikowanym pierwszym epizodem zakrzepicy żył głębokich w nodze lub pierwszym epizodzie objawowej zatorowości płucnej zostali losowo przydzieleni do stosowania profilaktyki z udziałem antagonistów witaminy K sześć tygodni lub sześć miesięcy.9 Badanie przeprowadzono w 16 szpitalach w środkowej Szwecji. Pacjenci, u których rak został zdiagnozowany w dowolnym czasie przed randomizacją, zgodnie z informacją z historii pacjenta oraz z dokumentacji medycznej dostępnej badaczowi, zostali wykluczeni z badania. Read more „Zachorowalność na raka po profilaktyce z warfaryną przeciw nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad”

Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje cd

Zespół hemolityczno-mocznicowy zdefiniowano jako niedokrwistość hemolityczną (hematokryt poniżej 30%, z dowodami na niszczenie erytrocytów na rozmazie krwi obwodowej), małopłytkowość (liczba płytek krwi poniżej 150 000 na milimetr sześcienny) i niewydolność nerek ( stężenie kreatyniny w surowicy przekraczające górną granicę normy dla wieku). Na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych w Waszyngtonie u dzieci zakażonych E. coli O157: H7,1,2 okres ryzyka wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego uznano za 14 dni od wystąpienia biegunki u dzieci z dodatnim E. coli O157: H7, a to oznaczało okres obserwacji klinicznej. Częstość występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego wyrażono w kategoriach ryzyka rozwoju zespołu u danego dziecka w ciągu tych 14 dni. Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje cd”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad 5

Inne choroby nowotworowe, takie jak czerniak i glejak, 10 mają wysoką częstość występowania nieprawidłowości 9p, które mogą być również związane z delecjami genu interferonu. W tym badaniu nie mogliśmy znaleźć związku delecji interferonu z konkretną grupą wiekową, płcią, immunofenotypem lub inną cechą kliniczną lub laboratoryjną i nie mamy dowodów, że delecja interferonu jest niezależnie związana ze złym wynikiem. Potrzebne będą prospektywne badania dużej liczby kolejnych pacjentów, aby określić znaczenie prognostyczne delecji interferonu.
Figura 3. Figura 3. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad 5”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej czesc 4

Nie porównaliśmy tych pacjentów z pacjentami bez delecji genu interferonu, ponieważ pacjenci z tej retrospektywnej serii nie byli kolejni i zostali wybrani zgodnie z dostępnością zamrożonych komórek do badań. 18 pacjentów w wieku od miesiąca do 63 lat (mediana, 10 lat); 13 pacjentów (72 procent) miało mniej niż 18 lat. Było 12 mężczyzn (67 procent) i 6 kobiet (33 procent). W związku z tym ich rozkład wieku i płci nie różnił się od rozkładu w całej badanej populacji. Nie zaobserwowano niezwykłego wzorca zaangażowania narządów w rozpoznaniu. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej czesc 4”

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad

Całkowitą delecję lub hemizygotyczność genów interferonu określono przez wizualną inspekcję autoradiografów po sekwencyjnej hybrydyzacji tego samego błota z sondami interferon-., interferon-.1 i kontrolnymi. W celu obiektywnej oceny dawkowania genów, wszystkie próbki sklasyfikowane jako hemizygotyczne lub homozygotyczne delecje na Southern blot i niektóre próbki bez delecji dalej analizowano przez hybrydyzację dot-blot i densytometrię autoradiogramów. Przygotowanie DNA, transfer typu Southerna, dot blotting, hybrydyzację i autoradiografię przeprowadzono jak opisano wcześniej Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Spośród 62 badanych pacjentów 36 (58%) było mężczyznami, a 26 (42%) było płci żeńskiej. Mediana wieku wynosiła 14 lat; 44 (71 procent) miało mniej niż 18 lat. Pięćdziesięciu siedmiu pacjentów (92 procent) miało klonalne anomalie chromosomalne w swoich komórkach białaczkowych, a 5 (8 procent) miało prawidłowe kariotypie. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 7

Istotnie, gdyby wszystkie pierwotne obiekty zostały zlokalizowane i powtórnie przetestowane, siła oddziaływania ekspozycji ołowiem mogła być jeszcze większa. Czy charakter relacji między przyczyną, a późniejszym skutkiem, czy też wynika z zakłócenia przez inne zmienne. Związek między zgłoszonym tu okiem a wynikiem jest zgodny z sześcioma kryteriami dla prawidłowego wnioskowania przyczynowego: właściwa sekwencja czasowa, siła asocjacji, obecność gradientu biologicznego, brak kleistości, konsystencja i wiarygodność biologiczna.
W tym badaniu narażenie na działanie ołowiu poprzedziło niepowodzenie szkolne i zmierzono trudności w czytaniu. Siła związku, mierzona skorygowanym ilorazem szans 7,4 i 5,8, była znaczna. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad 7”

Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad

Spośród nich 132 zgodziło się na udział, a pozostałe 45 odmówiło. Podmioty otrzymywały po 35 dolarów każda i otrzymywały koszty podróży. Dziesięć przedmiotów przebadanych w 1988 roku zostało wyłączonych z analizy zgłoszonej w 1979 roku, ponieważ ich rodzice stwierdzili w czasie testów, że dzieci miały podwyższony poziom ołowiu lub zostały poddane chelatacji w celu zatrucia ołowiem. Ta grupa omówiona jest osobno w niniejszym raporcie. Średni wiek 132 badanych po ponownym zbadaniu w 1988 roku wynosił 18,4 lat; średni czas między dwoma badaniami wyniósł 11,1 lat. Read more „Długoterminowe skutki narażenia na niskie dawki ołowiu w dzieciństwie – 11-letni raport kontrolny ad”

Ciche zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z zawałem

Ponieważ informacje medyczne wciąż ewoluują, sposoby udostępniania danych w odpowiednim czasie stają się coraz trudniejsze. Podczas gdy artykuły w czasopismach przedstawiają wyniki poszczególnych badań, są one wąsko ukierunkowane. To, czy jedno badanie naukowe powinno mieć wpływ na ogólne zarządzanie kliniczne, jest trudne do oceny. Co więcej, nawet w cotygodniowych czasopismach występuje opóźnienie o kilka miesięcy od początkowego przedłożenia rękopisu do ostatecznego przeglądu, akceptacji i publikacji. Natomiast podręczniki zapewniają dobrze zintegrowane, kompleksowe i zorientowane klinicznie rozprawy ekspertów, którzy przeglądają różnorodne, złożone i czasami sprzeczne badania, które są publikowane. Read more „Ciche zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z zawałem”

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 6

Jeśli procent komórek T CD4 + został określony jako pierwszy, pozostałe pomiary pojawiły się w następującym, malejącym porządku użyteczności: poziom neopteryny, poziom rozpuszczalnych receptorów interleukiny 2, poziom IgA i poziom antygenu p24. Jeśli liczba limfocytów T CD4 + została określona jako pierwsza, kolejność była następująca: poziom rozpuszczalnych receptorów interleukiny 2, poziom IgA, poziom neopteryny i poziom antygenu p24. Dla wszystkich tych modeli wartość P powiązana ze wszystkimi markerami z wyjątkiem antygenu p24 była mniejsza niż 0,05; dla antygenu p24 wartość P wynosiła od 0,05 do 0,10. Poziom beta-mikroglobuliny nie występuje w modelach, ponieważ poziomy beta2-mikroglobuliny i neopteryny są silnie skorelowane. Wybór neopteryny (która ma nieco większą wartość prognostyczną) pozostawia poziom beta2-mikroglobuliny bez dodatkowej mocy prognostycznej. Read more „Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 6”